Verksamheten

Vi har hög personaltäthet, sätter in vikarier vid eventuella behov och pedagogerna deltar kontinuerligt i vidareutbildningar, kurser och föreläsningar. Var tredje vecka sker arbetsplatsträff där vi bland annat går igenom säkerhetsfrågor för barn, personal och lokaler, personalens kompetensutveckling, likabehandlingsplanen inklusive plan mot kränkande särbehandling och dokumentation samt planering och utvärdering.

Sedan starten 1996 sker planering och utvärdering kontinuerligt för att säkerställa en hög kvalitet. Så här ser en mycket kortfattad beskrivning av arbetet ut.

Mål

Läroplanen, kommunala mål och egna mål. Allt finns beskrivet i vår verksamhetsplan som görs för ett år i taget och följs upp i månads- och veckoplanering. Verksamhetsplanen är tillgänglig för alla föräldrar.

Uppföljning med utvärdering

Uppföljning sker var tredje vecka, varje månad, termin och läsår. Terminsutvärderingen finns anslagen i hallen.

Åtgärder

Åtgärder sker vid behov omgående, alternativt tas med i kommande planering.

Sollentuna kommun genomför varje år kundenkäter för skolor och förskolor. Gå gärna in på kommunens hemsida och läs resultaten.